CBS: positief effect verduurzaming op gezondheid

verduurzaming gezondheid

Maatregelen om de woning te verduurzamen kunnen ook een positief effect hebben op de gezondheid van bewoners. Vooral betere isolatie en een duurzamer energielabel hebben impact.

Het CBS heeft in opdracht van kennisorganisatie Platform 31, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) mogelijke verbanden onderzocht.

Achtergrondkenmerken

In het onderzoek Verkenning Energietransitie en Gezondheid keek het CBS steeds naar de relatie tussen een energiemaatregel (gasverwarming, isolatiegraad, energiearmoede) en één gezondheidsuitkomst (luchtwegklachten, slaapproblemen, stress). Dit gebeurde op basis van bestaande databronnen en vier verkennende onderzoeken.

Om een beeld te krijgen van het totale gezondheidsaspect van de energiemaatregelen, keek het CBS ook naar de relatie tussen het collectief aan maatregelen en de bijbehorende zorgkosten. In het gehele onderzoek is gecorrigeerd voor zogeheten ‘achtergrondkenmerken’, om omgekeerde causaliteit te voorkomen. Zo trekken duurzamere woningen vaker mensen met een hoger inkomen en betere gezondheid aan, wat een vertekend beeld kan geven.

Vocht en schimmel

Het CBS meldt een sterk verband tussen het energielabel en het voorkomen van vocht en schimmel in eenzelfde woning. De kans op vocht en schimmel is 75% lager bij een woning met een gunstig label vergeleken met een huis met een ongunstiger label. Bewoners van een woning waarin vocht en schimmel voorkomen hebben volgens het onderzoek 15% meer kans op het gebruik van astma- of COPD-medicatie.

Tekst gaat verder onder grafiek

Bron: CBS

In een woning met het label A of B gebruiken, na correctie voor achtergrondkenmerken, ongeveer twee op de 1.000 personen minder medicatie, dan in een woning met energielabel C. Onder personen tot 50 jaar blijkt dit effect nog iets groter: van de 1.000 personen in een label A of B woning maken er drie minder gebruik van astma- of COPD-medicatie. Vergeleken met woningen met label D tot G is dit vijf op de 1000 minder.

Stress en slaapmedicatie

Ook ziet het CBS een duidelijk verband tussen beter geïsoleerde woningen en het gebruik van slaapmedicatie. Vooral de isolatie van de gevel is volgens het onderzoek relevant: een gevelisolatie van één niveau hoger lijkt samen te hangen met 2 tot 6% minder kans op slaapmedicatie.

Tekst gaat verder onder grafiek

Bron: CBS

Een hogere energiequote, de energierekening als percentage van iemands besteedbare inkomen, staat bovendien in verband met een grotere kans op stress. Het aandeel personen met stress bij de groep met een energiequote in de hoogste 20% is gemiddeld 14% hoger dan bij personen met een energiequote in de laagste 20%. Wel zegt het CBS dat er geen directe relatie lijkt te bestaan tussen een energielabel en stress en is vooral de energierekening de oorzaak.

Soms lagere zorgkosten

Het CBS onderzocht ook het verband tussen gasverwarming en zelf gerapporteerde astma uit de Gezondheidsenquête, maar vond hierin geen duidelijke relatie. Ook ziet het geen eenduidige aanwijzingen voor een relatie tussen gasverwarming en het gebruik van astma- of COPD-medicatie.

Alleen bij personen tot 50 jaar, na correctie voor leeftijd, geslacht en achtergrond lijkt er 4% meer kans te zijn op medicatiegebruik bij gasverwarming ten opzichte van stadswarmte.

Uit de aanvullende analyse naar de relatie tussen alle energiemaatregelen en de zorgkosten (als indicator voor de totale gezondheid), blijkt ook geen eenduidig verband. Wel lijken stadsverwarming en de isolatie van de gevel of het dak van een woning samen te hangen met lagere zorgkosten. Dit geldt niet voor een gunstiger energielabel of de isolatie van slaapkamerramen of de vloer.

Lees ook: ‘label C €30.000 meer waard dan vergelijkbare woning met G’

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/cbs-positief-effect-verduurzaming-gezondheid/