Onorthodoxe maatregelen voor opvang asielzoekers

Onorthodoxe maatregelen voor opvang asielzoekers

Het kabinet neemt noodmaatregelen om opvang te realiseren voor asielzoekers en statushouders. De veiligheidsregio’s moeten gezamenlijk 5600 extra noodopvangplekken realiseren. Er komen dwanginstrumenten voor weigerachtige gemeenten. En de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting krijgt € 100 miljoen beschikbaar om snel woningen te vinden voor statushouders.

Reden voor deze maatregelen is het stokken van de voortgang in de asielzoekersketen. De al wekenlang voortdurende crisissituatie in asielzoekerscentrum Ter Apel verbetert niet. De veiligheidsregio’s kregen eerder al een verzoek om 5500 opvangplekken te leveren. De genoemde 5600 plekken komen daarbovenop. Daarnaast moeten lege opvangplekken bestemd voor Oekraïners de komende tijd benut worden voor noodopvang van andere asielzoekers.

Structurele maatregelen

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen wil als voorzitter van het Veiligheidsberaad nog niet inhoudelijk reageren namens de veiligheidsregio’s, meldde de NOS. De regio’s wachten tot er meer duidelijkheid is.

Eerder al hadden de veiligheidsregio’s bij het kabinet aangedrongen op meer structurele maatregelen, zoals over het uitzetbeleid van vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven en over het versterken van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Achtergebleven

Het kabinet richt zich met zijn noodmaatregelen steeds indringender op gemeenten “zonder bestuurlijk draagvlak” en op veiligheidsregio’s die “tot dusver zijn achtergebleven”. Na overleg met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s benadrukken staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid en minister De Jonge van Volkshuisvesting de urgentie: “Zonder de medewerking van gemeenten kan het COA geen nieuwe locaties openen of bestaande locaties langer openhouden, terwijl er wel dringend behoefte is aan meer opvangplekken.”

Afwijken van bestemmingsplan

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel waarbij gemeenten een wettelijke opvangtaak krijgen en het Rijk dus een dwingend juridisch instrumentarium tot zijn beschikking heeft.

In de tussentijd wordt het zogeheten Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium ingezet. Wanneer noodopvang niet past binnen een lokaal bestemmingsplan, kan met dit instrument van het bestemmingsplan worden afgeweken, desnoods tegen de wensen van lokale bestuurders in. Het COA gaat aanvullend vastgoed aanschaffen waarbij door toepassing van het RO-instrumentarium opvang gerealiseerd kan worden.

Reguliere woningvoorraad

Daarnaast moeten vergunninghouders vlotter kunnen uitstromen naar huisvesting in gemeenten. Het aantal statushouders dat noodgedwongen in Ter Apel blijft zitten, groeit. Het gaat nu om 15.800 personen. Het kabinet wil versneld 7500 vergunninghouders uitplaatsen naar woningen uit de reguliere voorraad, tussenvoorzieningen, of flexwoonruimten. Die worden bijvoorbeeld gecreëerd via transformatie van bestaande gebouwen.

Minister De Jonge heeft een Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting opgericht om gemeenten en andere partijen hierbij actief te ondersteunen. Er is € 100 miljoen beschikbaar. “De taskforce spoort snel te realiseren projecten op en helpt medeoverheden, woningcorporaties en andere partijen bij het snel aanpakken van struikelblokken.”

Krappe woningmarkt

Uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen uit 2020 bleek dat Nederlanders zich steeds meer zorgen maken dat migratie de toch al krappe woningmarkt verder onder druk zet. Overigens blijkt wel dat Nederlanders die dicht bij een asielzoekerscentrum wonen overwegend positief tegen opvang staan. Wie daar verder vandaan woont, is negatiever.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/onorthodoxe-maatregelen-voor-opvang-asielzoekers/