Algemeen

‘Volkshuisvesting is terug van weggeweest’

'Volkshuisvesting is terug van weggeweest'

Minister De Jonge, Aedes, Woonbond en VNG hebben ambitieuze prestatieafspraken gemaakt voor de volkshuisvesting. Woningcorporaties gaan fors investeren in nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid.

Ze krijgen die ruimte voor investeringen doordat de verhuurdersheffing per 1 januari wordt afgeschaft. Er komt dan jaarlijks circa € 1,7 miljard vrij. Dit geld gaan de corporaties inzetten voor:
• Verdubbeling van de bouwproductie van sociale huurwoningen;
• Huurmatiging en huurverlaging voor de laagste inkomens;
• Vergaande verduurzaming van meer dan 675.000 woningen;
• Opheffen van E-, F- en G-labels in corporatiewoningen na 2028;
• Woningverbetering en aanpak van vocht- en schimmelproblemen;
• Leefbare, veilige en sociale wijken.

‘Grote uitdagingen’

Minister de Jonge: ‘We staan voor grote uitdagingen die we alleen met elkaar kunnen aanpakken. De nationale prestatieafspraken zijn meer dan alleen afspraken. Het laat zien dat volkshuisvesting terug van weggeweest is. Zo geven we woningcorporaties weer de ruimte om te kunnen doen waarvoor zij zijn opgericht: het realiseren en goed onderhouden van betaalbare en duurzame woningen voor mensen die dat nodig hebben.’

Verdubbeling bouwproductie

Om het huidige tekort aan sociale huurwoningen en de wachtlijsten aan te pakken, moet allereerst het bouwtempo van de corporaties flink omhoog: van circa 15.000 naar bijna 30.000 per jaar. Doel is dat corporaties 250.000 sociale huurwoningen bouwen in de periode 2022 t/m 2030.

Daarnaast gaan de corporaties tot en met 2030 zo’n 50.000 middenhuurwoningen bouwen. Daarbij moet een evenwichtige mix worden gevonden van woningen met een prijs tussen € 850 euro en € 1.000. Eerder deze week maakte de minister al een andere investering van € 7,5 miljard voor grootschalige nieuwbouw bekend.

Voor het einde van dit jaar stellen provincies, gemeenten, corporaties en huurders samen regionale woondeals op. Daarmee wordt per gemeente duidelijk hoeveel sociale huurwoningen en hoeveel middenhuurwoningen er komen, en waar precies. Partijen streven naar minstens 30% sociale huur per gemeente. Ook komt er een duidelijke definitie in de wet van wat sociale huur is.

Betaalbaarheid

Andere maatregel is huurmatiging. Daarbij laten corporaties de koppeling met de inflatie los; de maximale huurstijging wordt 0,5% lager dan de CAO-loonontwikkeling. Huurders met een laag inkomen (op of onder 120% van het sociaal minimum) krijgen een wettelijk verplichte eenmalige huurverlaging tot € 550 (prijspeil 2020). Circa 510.000 huishoudens komen hiervoor in aanmerking. Ook gaan corporaties met voorrang een deel van hun (nieuwe) middenhuurwoningen toewijzen aan doorstromers uit de sociale huursector.

Verduurzaming

Verder worden alle corporatiewoningen met een E-, F-, of G-label tot en met 2028 versneld verduurzaamd. Dit sluit aan op het doel om 675.000 woningen vergaand te isoleren vóór 2030, en 450.000 bestaande corporatiewoningen aardgasvrij te maken. Huurders krijgen geen huurverhoging na isolatiemaatregelen die leiden tot een beter energielabel.

Woningverbetering

Ten slotte investeren corporaties tot en met 2030 jaarlijks € 200 miljoen extra in woningverbetering. Daarbij ligt de focus op een versnelde aanpak van vocht en schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid. Vanaf 2026 mogen er geen woningen meer zijn met een slechte staat van onderhoud (met uitzondering van woningen die door nieuwbouw vervangen worden). Voor verbetering van de leefbaarheid en sociaal beheer in de wijk trekken corporaties tot en met 2030 jaarlijks € 75 miljoen extra uit.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/volkshuisvesting-is-terug-van-weggeweest/