Intentieverklaring moet doorgang nieuwbouwprojecten veiligstellen

Intentieverklaring moet doorgang nieuwbouwprojecten veiligstellen

Samen doorbouwen in onzekere tijden. Dat is het motto van de intentieverklaring die de overheid en ketenpartners uit de bouw- en de technieksector vandaag hebben getekend.

Door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie zijn materialen duurder en moeilijker verkrijgbaar. Daardoor worden bouwprojecten duurder. Aangezien de overheid grote ambities heeft op het gebied van woningbouw, wil zij zoveel mogelijk voorkomen dat lopende projecten en nieuwe contracten vertragen dan wel stil komen te liggen.

Risico’s verkleinen

Daarom hebben minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en ketenpartners uit de bouw- en infrastructuursector een intentieverklaring getekend. Hierin nemen ze zich voor om zich gezamenlijk in te zetten voor de continuïteit van bouwprojecten, om risico’s te verkleinen en schade te beperken.

Het gaat dan vooral om bouwprojecten die van groot economisch en maatschappelijk belang zijn, zoals woningbouw, onderhoud en renovatie van infrastructuur en de gebouwde omgeving.

Handelingskader

De intentieverklaring bevat geen nieuwe juridische afspraken of budgettaire kaders, maar legt vooral een handelingskader op: de manier waarop de partijen in een bouwproject elkaar tegemoet treden in individuele gevallen. Bedoeling is dat zij in geval van problemen gezamenlijk werkbare oplossingen bedenken waar iedereen zich in kan vinden.

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de invulling van een bouwproject wordt aangepast om het beter uitvoerbaar te maken. Door bijvoorbeeld andere materialen te kiezen. Of door de planning aan te passen aan de leveringstermijn van materialen die moeilijker te verkrijgen zijn.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van het handelingskader zijn:

• dat financiële risico’s niet eenzijdig bij één partij in de keten worden neergelegd; ook niet in zijn geheel bij de consumenten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en/of de belastingbetaler;
• dat opdrachtgevers en -nemers in goed onderling overleg afspraken maken over hoe ze omgaan met risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen in aanbestedingen en nieuw te sluiten contracten. Daarbij houden ze steeds rekening met elkaars belangen, ook die van onderaannemers;
• dat partijen in goed onderling overleg tot afspraken komen over hoe te handelen als ze bestaande contractuele afspraken door de crisis niet tijdig kunnen nakomen;
• dat partijen zich gezamenlijk, in onderling vertrouwen, in zullen zetten voor het zo goed mogelijk op gang houden van de bouwstromen.

Innovatie

De intentieverklaring haakt ook in op de noodzaak om de Nederlandse afhankelijkheid van Russisch gas en fossiele brandstoffen versneld af te bouwen, “en de noodzakelijke innovatie richting biobased, klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen, digitalisering in de bouw, en het conceptueel en industrieel bouwen en emissievrij bouwen verder te versnellen. Partijen willen zich daarom ook in deze nieuwe crisis gezamenlijk blijven inzetten op product- en procesinnovatie.”

Minister De Jonge: “We zien allemaal de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de stijgende kosten. Om te voorkomen dat we achterstand oplopen met bouwprojecten is het goed dat er afspraken met elkaar worden gemaakt over hoe we de continuïteit kunnen bevorderen. Iedereen zal zijn of haar steentje in deze onzekere tijden moeten bijdragen.”

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland en een van de ondertekenaars van de intentieverklaring: “Het is mooi dat we dit perspectief hebben kunnen opstellen met alle ketenpartners. Het is nu zaak dit zo snel en zo goed mogelijk te vertalen naar concrete afspraken per deelsegment die de hele keten comfort geven om onder de juiste voorwaarden door te bouwen.”

De deelnemende partijen zullen gezamenlijk de vinger aan de pols te houden in het periodieke bouwoverleg (‘het Bouwberaad’) tussen overheid en marktpartijen.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/intentieverklaring-moet-doorgang-nieuwbouwprojecten-veiligstellen/